Устав

  УСТАВ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 г.“, гр. ТРОЯН

  ОСНОВАНО 1870 ГОДИНА

  (Актуализиран 10.06.2020г.)

   

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. (Изм.17.03.2010г.) Народно читалище „Наука–1870 г.” е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на жителите от град Троян, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

  Чл. 2. (Изм.17.03.2010г.) (1) Читалището е юридическо лице с нестопанска цел с наименование „Наука-1870 г.”, което е създадено  и функционира на основание Закона за народните читалища и този устав, на принципите на доброволност, демократизъм и автономия.
  (2) Читалището подлежи на вписване в регистъра за организациите с нестопанска цел на Ловешки окръжен съд.
  (3) Читалището подлежи на вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата.

  Чл. 3. Читалището има за свое седалище гр. Троян, пл. „Възраждане”, където се намира и адреса на управлението му.

  Чл. 4. Читалището е неполитическа организация и в неговата дейност могат да вземат участие всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи, образование и етническо самосъзнание.

  Чл. 5. (Изм.17.03.2010 г.) Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

   

  Глава втора
  ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

  Чл. 6. (Изм.17.03.2010 г.)  Целите на читалището са:
  1. Развитиео и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в гр. Троян.
  2. Запазва обичаите и традициите на българския народ.
  3. Разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
  4. Да бъде средище за духовен живот на населението в града и региона.
  5. Възпитава и утвърждава националното самосъзнание.
  6. (Нова, 17.03.2010 г.) Осигурява достъп до информация.

  Чл. 7. (Изм.17.03.2010 г.) (1) За постигане на своите цели Народно читалище „Наука-1870 г.” извършва следните дейности:
  1. Урежда и поддържа библиотека, читалня, фото-, фоно-, филмо- и видеотека, създава и поддържа електронни информационни мрежи.
  2. Развива и подпомага любителското художествено творчество.
  3. (Доп.17.03.2010 г.) Организира школи, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, театрална дейност, празненства, концерти, чествания и младежки дейности.
  4. Събира и разпространява знания за родния край.
  5. Организира народен университет, лектории и други съвременни форми на културно-масова работа.
  6. Извършва издателска дейност, свързана с основните цели и задачи.
  7. Осъществява мениджърска и импресарска  дейност.
  8. (Нова 17.03.2010 г.) Предоставя компютърни и интернет услуги.
  9. (Нова 17.03.2010 г.) Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.
  (2) Народно читалище „Наука - 1870 г.” може да развива допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели. Читалището не разпределя  печалба.
  (3) Народно читалище „Наука - 1870 г.” няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
  1. за хазартни игри и нощни заведения;
  2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
  3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
  4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

   

  Глава трета
  ЧЛЕНСТВО

  Чл. 8. (1) Членовете на читалището са: индивидуални, почетни, колективни.
  (2) (Изм.17.03.2010г.) Индивидуалните членове са български граждани и биват действителни и спомагателни.
  (3) (Изм.17.03.2010г.) Действителните членове на читалището са дееспособни лица, навършили 18 години, които подпомагат или участват в дейностите на читалището, редовно плащат членския си внос и имат право на глас. Те имат право да бъдат избирани в ръководните органи на читалището след едногодишен членски стаж, а за председател-след двегодишен стаж. Членският стаж до приемането на този устав се зачита.
  (4) Кандидатите за действителни индивидуални членове подават лично писмено заявление до настоятелството на читалището, с което декларират, че желаят да станат членове на читалището, че познават и приемат устава на читалището и ще работят за постигането на неговите цели. Кандидатурите се приемат на заседание на Настоятелството с обикновено мнозинство. На членовете на читалището се издава членска карта.
  (5) (Изм.17.03.2010г.) Спомагателни членове на читалището са лица до 18 годишна възраст, които нямат право да избират и да бъдат избирани. Те участват в дейността на читалището и имат право на съвещателен глас.
  (6) (Изм.17.03.2010г.) Почетни членове могат да бъдат български и чуждестранни граждани с изключителни заслуги към  читалището.
  (7) (Изм.17.03.2010г.) Колективни членове могат да бъдат: професионални организации, стопански предприятия, търговски дружества, кооперации, клубове, творчески колективи и др. Те съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективните членове плащат членски внос минимум в размер на една минимална работна заплата за страната.

  Чл. 9. (1) Не могат да бъдат приети за членове лица, които като граждани се ползват с лошо име в обществото.
  (2) Общото събрание може да отмени решение на Настоятелството, с което е отказано на дадено лице членство в читалището. В този случай кандидата за членство се смята приет за член от момента на вземането на решението за отказа от настоятелството.

  Чл. 10. Членовете на читалището имат право;
  1. Да участват в управлението на читалището.
  2. Да получават достъп до всички читалищни форми на дейност и прояви по ред, определен от Настоятелството.
  3. Да ползват с предимство културно-просветните форми и базата на читалището.
  4. Да получават информация за дейността на читалището.

  Чл. 11. Членовете на читалището са задължени:
  1. Да спазват Устава на читалището, решенията на Общото събрание и Настоятелството.
  2. Да плащат редовно членския си внос за текущата година в размер утвърден от Общото събрание, до провеждането на годишно Общо събрание.
  3. Да подпомагат или участват в дейностите на читалището.
  4. Да съхраняват имуществото и пазят доброто име и престиж на читалището.

  Чл. 12.(1)   Членството в читалището може да се прекрати от общото събрание в следните случаи:
  1.     При грубо нарушаване Устава, непристойно поведение уронващо престижа на читалището, посегателство върху имуществото, при умишлени действия срещу целите и интересите на читалището.
  2.     По желание на самия член с писмено известие до настоятелството, както и при неговата смърт.
  (2) Членството в читалището се прекратява при неплащане на членския внос за една година.
  (3) Всеки редовен член на читалището може да представлява с пълномощно в общото събрание не повече от двама редовни членове.

   

  Глава четвърта
  УПРАВЛЕНИЕ

  Чл. 13. Органи на управление на читалището са:
  1. Общото събрание на членовете
  2. Настоятелството
  3. Проверителна комисия

  Чл. 14. (Изм.17.03.2010 г.) Върховен орган на читалището е Общото събрание. Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

  Чл. 15.(1) Общото събрание:
  1. Утвърждава, изменя и допълва Устава на читалището.
  2. Избира и освобождава членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.
  3. Приема вътрешни актове, необходими за организацията на дейността на читалището.
  4. (Изм. 17.03.2010 г.) Избира почетни членове на читалището по предложение на настоятелството.
  5. Приема основни насоки за дейността на читалището.
  6. (Изм. 17.03.2010 г.) Взема решения за членство или прекратяване на членство в читалищно сдружение.
  7. Приема бюджета на читалището.
  8. (Доп. 17.03.2010 г.) Приема годишен отчет до 30 март на следващата година.
  9. Определя размера на членския внос.
  10. Отменя решения на органите на читалището.
  11. Взема решение за прекратяване на читалището.
  12. (Нова, 17.03.2010 г.) изключва членове на читалището.
  13. (Нова, 17.03.2010 г.) Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината.
  14. (Нова, 17.03.2010 г.) Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
  (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

  Чл. 16. (1) (Доп. 17.03.2010 г.)  Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко един път годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат  извънредно общо събрание от свое име.
  (2) (Изм. 17.03.2010 г.)  Поканата за събрание трябва да съдържа : дневен ред, дата, час и място на провеждане му, както и кой го свиква. Поканата трябва да бъде получена срещу подпис или връчена на членовете не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината трябва да бъде залепена поканата за събранието.
  (3) (Изм. 17.03.2010 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на читалището с право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час .Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по – малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.
  (4) (Доп. 17.03.2010 г.) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите на вземане на решения по чл.15, ал.1, т.1, 10, 11, 12 и 13 от Устава, когато за вземане на решения се изисква мнозинство най-малко две трети от всички членове, съобразно чл.15, ал.4 от Закона за народните читалища.
  (5) (Нова, 17.03.2010 г.)  две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището му за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

  Чл. 17. (Изм. 17.03.2010 г.) (1) Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което се състои от 5 до 15 членове с членски стаж най-малко една година преди датата на провежда не на Общото събрание. Членове на Настоятелството не могат да бъдат лица, които имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен помежду си.
  (2) Настоятелството се избира за срок от три години.
  (3) (Нова, 17.03.2010 г.)  Членовете на настоятелството подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, които се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

  Чл. 18 Настоятелството:
  1. Свиква Общото събрание;
  2. Осъществява непосредствено ръководство на читалищната дейност между Общите събрания;
  3. Утвърждава щата на читалището;
  4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  5. (Доп.17.03.2010г.) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета, упражнява го и отчита изпълнението му пред Общото събрание;
  6. (Доп.17.03.2010г.) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си и дейността на читалището;
  7. Взема решения за отдаване на имоти под наем или за аренда;
  8. Назначава секретаря на читалището, определя заплатата му и утвърждава длъжностната му характеристика;
  9. Приема нови членове на читалището.
  10. (Отм. 17.03.2010 г.)
  11. (Нова, 10.06.2020 г.) Прехвърля средства от  параграф в параграф в рамките на бюджета, одобрен от Общото събрание и при преизпълнение на приходни параграфи Настоятелството може да взема решение по кой разходен параграф да се изразходват.

  Чл. 19. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си.

  Чл.  20. При отказ, смърт или трайна невъзможност за присъствие на заседания на член от Читалищното настоятелство, мястото му се заема от следващия по ред на гласовете, получени при гласуването на Общото събрание, а при равен брой гласове-по азбучен ред.

  Чл. 21 (1) Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

  (2) Председателят:
  1. организира дейността на читалището съобразно Закона,  Устава, решенията на Общото събрание и Настоятелството;
  2. (Изм.17.03.2010г.) представлява читалището пред трети лица отделно или заедно със секретаря;
  3. (Отм.17.03.2010г.);
  4. отчита дейността си пред Настоятелството;
  5. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството;
  6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решения на Настоятелството.
  7. (Нова, 17.03.2010г.)  ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на Община Троян предложения за дейността през следващата година;
  8. (Нова, 17.03.2010г.)  ежегодно в срок до 31 март представя пред кмета на Община Троян и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
  (3) (Нова, 17.03.2010г.)  Председателят подава декларация за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, която се обявява на интернет страницата на съответното читалище.

  Чл. 22. За правомощията си по предходния член председателят може да упълномощава секретаря на читалището със съгласието на настоятелството изразено в абсолютно мнозинство.

  Чл. 23. Читалищното настоятелство избира заместник-председател помежду си, който изпълнява длъжността на председателя при неговото временно отсъствие, болест или смърт, или когато е в невъзможност да изпълнява задълженията си.

  Чл. 24 (1) (Изм.17.03.2010 г.) Секретарят на читалището е щатен служител. Неговите права и задължения се определят от настоятелството в длъжностна характеристика. Секретарят на читалището:
  1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
  2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
  3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
  4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
  (2) Секретарят на читалището се назначава и освобождава от настоятелството. Работи по безсрочен трудов договор, който може да се прекрати по правилата на Кодекса на труда. Неговото възнаграждение се определя от Настоятелството.
  (3) Секретарят на читалището участва в заседанията на Настоятелството със съвещателен глас.
  (4) (Нова, 17.03.2010 г.) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.
  (Нова, 17.03.2010 г.) Секретарят подава декларация за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, която се обявява на интернет страницата на съответното читалище.

  Чл.25 (1) (Доп. 17.03.2010 г.)  Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани от Общото събрание за три години. Тя сама си избира председател и определя реда за своята работа.
  (2) (Изм. 17.03.2010 г.)  Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат в трудовоправни отношения с читалището, или да са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен, както и помежду си.
  (3) Проверителната комисия контролира спазването на Закона за народните читалища, Устава и решенията на Общото събрание от Настоятелството, Председателя и Секретаря.
  (4) (Изм. 17.03.2010 г.) При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за престъпление – и органите на прокуратурата.
  Чл.26 (Изм. 17.03.2010 г.)  Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството, Проверителната комисия или за Секретар лица, осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

   

  Глава пета
  ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

  Чл.27. Читалището набира средства от следните източници:
  1. Членски внос.
  2. (Доп.17.03.2010г.) Културно – просветна и информационна дейност.
  3. Субсидия от държавния и общинския бюджет.
  4. Такси от курсове, школи, кръжоци и други форми на обучение, организирани от читалището или съвмествно с други организации.
  5. Помощи от стопански и обществени организации и сдружения, ведомства, учреждения и фирми.
  6. Наеми от движимо и недвижимо имущество.
  7. (Изм. 17.03.2010 г.)  Дарения и завещания от български и чужди физически и юридически лица, които се изразходват според волята на дарителя и завещателя.
  8. Други източници.

  Чл.28. Бюджетът на читалището се приема от Общото събрание, общо за приходите и разходите, а се утвърждава от Настоятелството по параграфи, по видове разходи, като за постъпили приходи извън предвидените в гласуваните се утвърждава извънреден бюджет.

  Чл.29 (1) Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
  (2) (Нова, 17.03.2010 г.) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да  учредява ипотека върху тях. Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

   

  Глава шеста
  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

  Чл.30 (Изм. 17.03.2010 г.)  Читалището може да бъде прекратено:
  1. по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд;
  2. при условията или по реда на чл.27, ал.1, предл.2, т.т.1-5 от Закона за народните читалища.

   

  Глава седма
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл.31. Читалището има свой кръгъл печат с надпис Народно читалище “Наука – 1870 г.”, в средата слънце с вписани в него книги и града по местонахождение – Троян.

  Чл.32. Празник на читалището е Гергьовден.

  Чл.33. За всички неупоменати в този Устав отношения се прилага Законът за народните читалища и действащите в страната нормативни актове.

  Чл.34. (Изм. 10.06.2020 г.)  Настоящият Устав е приет на Общо събрание на читалището на 20.04.2006 год. и изменен на Общо събрание на читалището на 10.06.2020 г.

   

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.