Сряда, 27 Април 2022 14:35

  Редовно отчетно общо събрание на НЧ „Наука-1870 г.” – Троян

  На 26.04.2022 г. се проведе редовното отчетно Общо събрание на НЧ „Наука-1870 г.” – Троян при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2021 г.
  2. Доклад на Проверителната комисия
  3. Отчет на приходите и разходите за 2021 г. и приемане на бюджета за 2022 г.
  4. Други

  Събранието се ръководеше от г-жа Иванка Църова. Мандатната комисия установи, че е налице изискуемия кворум  и събранието беше открито.
  Тъй като Отчетният доклад на Настоятелството беше качен на сайта на НЧ „Наука-1870 г.” – Троян, четене в залата не се направи. Без „против” и „въздържал се” докладът беше приет.

  По т. 2 от Дневния ред Доклад на Проверителната комисия представи председателят Стела Маринова, който също единодушно беше приет.

  С Отчета за приходите и разходите на читалището през 2021 г. и бюджета за 2022 г. присъстващите бяха запознати от Ирена Ценова-Балева – счетоводител в НЧ „Наука-1870 г.” – Троян. Имеше въпроси от членовете, на които бе отговорено и се прие Отчетът за 2021 г. и Бюджетът 2022 г.

  По т. 4 от Дневния ред нямаше въпроси и изказвания и поради изчарпване на дневния ред събранието беше  закрито.

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.